Aanbidding

Leefregel 2: “…. Pater Eymard heeft ons een voorbeeld nagelaten van beschouwing en apostolisch leven.”

 “Aanbidding buiten de heilige Mis zet voort en maakt intenser wat tijdens de liturgische viering is gebeurd. Immers, “alleen in de aanbidding kan een diep en waarachtig ontvangen rijpen. En juist in deze persoonlijke ontmoeting met de Heer rijpt vervolgens ook de sociale zending die in de Eucharistie opgesloten ligt en die niet alleen de barrière wil slechten tussen de Heer en ons, maar ook en vooral de barrières die ons van elkaar scheiden”.
(Sacramentum Caritatis nr 66, Paus Benedictus XVI)

Leefregel 29, Antwoord op zijn tegenwoordigheid

Het brood en de wijn

eucharistie geworden in de viering,

herinneren ons zonder ophouden

aan het Avondmaal van de Heer,

de dankzegging van de Kerk

en het offer van lof van geheel de mensheid.

Zij openbaren ons op unieke wijze 

de tegenwoordigheid van Christus,

die zijn leven in ons uitstort

door de gave van zijn Geest.

 

Daarom bidden wij, trouw aan de overlevering

die wij van onze Stichter hebben ontvangen,

iedere dag minstens één uur

voor het sacrament van de Eucharistie.

Dit gebed maakt deel uit van de zending

van de Congregatie

en heeft de voorrang in het leven

van al onzen religieuzen.

(Pierre-Julien Eymard, apostel van de Eucharistie)

“In het Allerheiligste Sacrament is Jezus onze gezel, die ons blijkbaar geen ogenblik alleen kan laten.” (bron: ?)

“De Eucharistie is het Sacrament van de Liefde, en de genade die er in grote stromen uit voort vloeit, is een genade van liefde. De liefde van God heeft geïnspireerd tot de instelling van de Eucharistie en deze edelmoedige liefde die dit wonder verwezenlijkt heeft, roept de liefde van de mens op.” (bron: rondje)

“Ga in vreugde naar de aanbidding. Bedien je van de  vreugde zolang ze aanhoudt. Duurt ze één uur of drie uur, maak er gebruik van. Vreugde is een gevoel dat je aan onze Heer hecht. … Blaas het brandende kooltje aan als het zijn warmte lijkt te verliezen. Blaas erop om de vreugde aan te wakkeren.”(PS 460,4)

“Om tot onze Heer te komen, moet je je praatzieke natuur en je verbeelding tot stilte brengen. Weet wel dat het mooiste eerbetoon de stilte is, zich respectvol wegcijferen voor God. Het is de stilte van de heilige Maagd. Zij aanbidt zonder woorden. Dat is de ware liefde.” (PR 23,5)

“Stel je er niet tevreden mee om alleen vanuit jezelf God te aanbidden. Aanbidt Hem in verbondenheid met de Kerk opdat alle harten zich zouden verheffen ten hemel als een schoof van liefde, zich verenigend met het gebed van de engelen, de heiligen, de heilige Maagd. Uw gebed moet katholiek zijn, universeel.” (PO,20,20)

Tijdens de derde meditatie op 21 februari 1865 in Rome ontving ik een mooie gedachte van de Heer: tegen het einde van mijn meditatie vroeg ik Hem hoe Hij wilde dat ik Hem zou dienen. En toen leek het mij dat ik deze woorden hoorde: wees voor Mij en mijn sacrament wat ik voor mijn Vader was in mijn menswording en mijn sterfelijk leven. Die gedachte maakte een levendige indruk op mij, ik gaf mijzelf opnieuw aan Hem om volledig de zijne te zijn zoals Hij die van zijn Vader was.” “Ik in Hem en U in mij (Joh. 17,23).
“Blijf in mijn liefde.” (Joh. 15,9)

Meditatie op 26 februari 1865 over de aanbidding. “Ik moet alleen een aanbidder zijn: van mijn hele leven, het heden en de toekomst een eer geven aan onze Heer Jezus en aan het heilig Sacrament. Ik zoek niet wat van jou is, maar jou. “Blijf in mijn liefde.” (Joh. 15,9).

 4 maart 1865: “Wat betekent ‘blijven in zijn liefde?’ Dat wij van Zijn liefde het centrum van ons leven maken.” 

“Wat heb ik nodig? Mij zelf aan Jezus Christus schenken en Hem met deze zelfgave dienen. Onze Heer liet mij verstaan, dat Hij de gave van mijn hart verkiest boven alle andere meer uiterlijke gaven, die ik Hem zou kunnen aanbieden, al waren het de harten van alle mensen, maar niet het mijne.”

“Ik wens u toe dat de Eucharistie uw leven bepaalt.”

“In het schouwen van de in de hostie aanwezige Heer word ik U, daar vind ik in de ontmoeting met Christus mijzelf. Daar kan mijn hart bij Christus tot rust komen. Daar bespeur ik dat ik eenvoudig voor Hem aanwezig mag zijn zonder iets te moeten of te zijn. Ik mag er eenvoudig zijn. Zo is het goed.” (Martin Buber)

Paus Paulus VI: “De Eucharistie is het meest krachtdadige middel om de wereld om te vormen in een wereld van gerechtigheid, heiligheid en vrede.”

Paus Johannes Paulus II: “Ik ben er van overtuigd, dat christenen langs de weg van de aanbidding op geheimvolle wijze bijdragen aan een radicale omvorming van de wereld.”

“De nabijheid van Christus in stilte en contemplatie neemt ons niet weg van onze tijdgenoten maar maakt ons juist opmerkzaam en open voor menselijke vreugde en leed en verruimt ons hart op wereldschaal. Het verenigt ons met onze broeders en zusters en vooral met kinderen, die de Heer zeer geliefd zijn. Door aanbidding draagt de christen op mysterieuze wijze bij tot de radicale transformatie van de wereld.” (Brief bij de 750ste verjaardag van het feest van Corpus Christi (Sacramentsdag) 28 mei 1996. Aan de bisschop van Luik, België)

Paus Benedictus XVI: “Door in aanbidding op te zien naar de geconsacreerde Hostie, ontmoeten wij de gave van de Liefde van God, ontmoeten wij het lijden en het kruis van Jezus, evenals zijn verrijzenis. Juist doordat wij daarnaar in aanbidding opzien trekt de Heer ons naar Zich toe, Hij trekt ons naar binnen in Zijn mysterie om ons te veranderen, zoals Hij brood en wijn verandert. 

Het is een troost te weten dat niet weinig groepen jongeren opnieuw de schoonheid zijn gaan ontdekken van de aanbidding van het Allerheiligste Sacrament.”

Paus Franciscus: “Ik ben van mening dat het gebed (aanbidding) in zekere zin een ervaring moet zijn van overgave.  Een ervaring waarbij wij binnentreden in het geheim van de aanwezige God. Dan ontstaat er ruimte voor gesprek, luisteren, van omvorming, verandering. Kijken naar God, maar vooral innerlijk weten dat Hij naar ons kijkt. Die geloofservaring is het sterkst wanneer ik voor het tabernakel ga zitten zonder op de tijd te letten.”

Uit: “Een woord voor iedere dag” van Pierre-Julien Eymard

24 februari: “Uit het gebed haalt de mens zijn grootste kracht. Het gebed maakt hem deelachtig aan de goddelijke Almacht, met God en door God.” (PO 4,7)

26 februari: “De heilige Geest bidt in ons en voor ons. Het gebed is een en al heiligheid, de weg van alle genade.” (PP30,3)

27 februari: “Bidt zonder ophouden in vereniging met de heilige Geest. Al ken je alle methoden en alle regels, alleen de heilige Geest zal je de zalving en het geluk van het gebed schenken.” (PP 30,3)

12 augustus: “Verricht je gebed in stilte, in contemplatie, in vereniging met onze Heer. Hier is het enige echte centrum van je leven. De rest is pijnlijk gezwoeg en hard werk voor de ziel, zij werkt te veel. Hier is het God die in haar werkt, de hemelse dauw die haar met zachtheid doordringt.” (CO 1453)

13 augustus: “De ziel moet de goedheid van God in stilte schouwen. Liefde die te veel woorden nodig heeft, is nog steeds onderweg. De liefde van een mens voor God is stil en beschouwend, hij luistert en kijkt, hij is in de greep van de charme van Gods goedheid.”(PS 283,1)

16 augustus: “Om de vreugde van het gebed te ondervinden, moet je bidden. Je moet je ervoor inspannen, het voorbereiden, het tot doel van alles maken.” (PR 114,2)

Aanbidding in de Begijnhofkapel

ma, di, wo, vr
16.00-17.00 uur
17.30-18.30 uur

do
09.30-17.00 uur
17.30-18.30 uur

1e vr vd maand
09.30-17.00 uur
17.30-18.30 uur

za, zo
17.00-18.00 uur

Lauden en Vespers

Ochtendgebed (Lauden)
ma t/m za
7.30 uur
zo
7.45 uur

Avondgebed (Vespers)
ma, di, wo en vr
18.15 uur
do (gezongen)
18.10 uur
za, zo (gezongen)
17.35 uur
(via drukknop of via deurbel systeem, nummer 30 en dan op bel drukken)

Het ochtend- en avondgebed is in het Nederlands en samen met de communiteit van de sacramentijnen